Главная>>Разное>>А за це платити не доведеться
А за це платити не доведеться

30

Нояб -0001

А за це платити не доведеться

В Разное

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило список безплатних медпослуг. Розповідаємо подробиці. Об этом сообщает gazetavv.in.ua со ссылкой на СМИ.

Із втіленням медичної реформи, яка вже стартувала, нас чекає чимало змін. Тож не дивно, що вже нині в багатьох виникають запитання. Що таке “гарантова­ний пакет медичних послуг”? За що нам, ян пацієнтам, доведеть­ся платити? Які витрати візьме на себе держава?

Ситуацію роз’яснило Мініс­терство охорони здоров’я. Зо­крема оприлюднило перелік безплатних медичних послуг, які є в пакеті первинної медич­ної допомога.

Подробиці — у розмові зі Зо­ряною Черненко, експертом громадської організації “Фо­рум здоров’я”.

— Безплатною, як повідо­мило Мінохорони здоров’я, буде первинна медична до­помога. Про що саме йдеть­ся?

— Про допомогу, яку на­дає сімейний лікар. А він діа­гностує та лікує найпошире­ніші хвороби, травми, отруєн­ня, патологічні та фізіологічні (як-от під час вагітності) стани. Призначає препарати та випи­сує рецепти, оформляє довід­ки й лікарняні листки. Супро­воджує пацієнтів із хронічними недугами, надає невідкладну допомогу, скеровує пацієнта на вторинну (спеціалізовану) або третинну (високоспеціалізовану) меддопомогу. А ще прово­дить профілактику, зокрема, вакцинацію, огляди, обстежен­ня пацієнтів із груп ризику, на­дає консультації.

Які послуги пацієнтам обіцяють надавати безплат­но?

— Ті, які надають в рамках первинної медичної допомога. А це загальний аналіз крові, ге­матологічні дослідження, біохі­мічні й імунохімічні досліджен­ня сироватки крові, аналізи се­чі, електрокардіограма у стані спокою, мікроскопія харкотин­ня, швидкі тести на ВІЛ, вірус­ний гепатит, сифіліс...

— Чи ліки в рамках пер­винної медичної допомоги також будуть безплатними?

— Під час амбулаторного лі­кування застосовують різнома­нітні препарати, і лише частина з них увійшла до програми “До­ступні ліки” (програма відшкоду­вання вартості ліків. — Авт.). На наступний рік у проекті бю­джету закладено суму, не над­то більшу, ніж цьогоріч, а отже, для розширення переліку ліків фінансових підстав не буде.

Звернімо увагу й на те, що у бюджеті закладено суму 370 гривень на обслуговування од­ного пацієнта протягом року. Сумнівно, що ця сума охоплює вартість ліків. Цих грошей ви­стачить на те, щоб покрити ви­трати на діяльність лікаря і медсестер, наприклад, на стери­лізацію інструментів, закупівлю одноразових медичних виробів тощо.

— За які послуги, наймовірніше, нам доведеться пла­тити?

— Наразі визначено перелік послуг медичної допомога, яка буде безплатною. Логічно, що всі решта медичні послуги бу­дуть платними, тобто візити до вузьких спеціалістів, оператив­ні втручання. Може бути, що певну кількість оперативних втручань певного виду, напри­клад 700, — оплатить держава. 701-й громадянин, який потре­буватиме операції, стає в чергу, і наступного року він буде пер­шим. А якщо пацієнт має гро­ші й не хоче чекати в черзі, то­ді може заплатити сам.

Якщо ж раптом стається заго­стрення хвороби, то йтиметь­ся вже про екстрену допомогу. А вона також безплатна. Так са­мо високоспеціалізована, тобто третинна, меддопомога може бути обмежена. Медичну допо­могу всіх видів у нас фінансу­ють лише на 30%, і просто не­має можливості надавати її всім безплатно. Пацієнтам дово­диться платити там, де держава недофінансувала.

Наталія ВАСЮНЕЦЬ

 

Джерело статті: газета “Експрес”